Seuran toimintasuunnitelma

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY.
KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021Seuran tehtävä
Vuosi 2021 on Kainuun Eino Leino -seuran 47. toimintavuosi. Seuran tehtävänä on Eino
Leinon elämäntyön vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen sekä Leinoa koskevan tutkimuksen
edistäminen.


Seuran tehtävänä on myös edistää paikallista kulttuurityötä sekä tehdä siihen liittyviä
aloitteita. Seura pyrkii edistämään Kainuun laulu- ja lausuntataiteita ja kirjallisuutta,
kirjallisuuden tuntemusta sekä kulttuurimatkailua. Seura on mukana Eino Leino -taloa
ylläpitävän säätiön toiminnassa yhdessä Elias Lönnrot -seuran ja Paltamon kunnan kanssa.
Seura osallistuu Kajaanin, Paltamon ja Oulujärven matkailun markkinointiin Oulujärven
Jättiläisten jäsenenä.


Seura kuuluu Suomen nimikkokirjailijoihin, joka on alan valtakunnallinen yhteistyöelin. Seura
on yhteistyössä kainuulaisten kirjailijaseurojen kanssa, joita ovat Isa Asp -seura, Ilmari Kianto
-seura, Elias Lönnrot -seura ja Veikko Huovinen -seura. Yhteistyötä jatketaan kainuulaisten
kulttuurista kiinnostuneiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Seura hakee myös uusia
yhteistyötahoja. Näin pyritään saattamaan eri-ikäisiä ja erilaisista elinpiireistä tulevia ihmisiä
kohtaamaan toisiaan sanataiteen äärellä.


Kokoukset ja johtokunnan työskentely
Seuran vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun loppuun
mennessä. Kokousten yhteyteen pyritään järjestämään kulttuuriohjelmaa.
Seuran hallituksena toimii johtokunta, jonka kokouksia pidetään tarvittaessa. Johtokunta
nimeää tarvittaessa työryhmiä.


Jäsenistö
Seuran jäsenistö on pääasiassa Kajaanista ja Kainuusta. Seuran jäsenet kutsutaan kokouksiin
lehti-ilmoituksella, sähköpostitse tai kirjeitse. Jäsenistöön pidetään yhteyttä seuran
kotisivujen ja sähköpostin välityksellä (www.kainuuneinoleinoseura.fi). Seuran
jäsenhankintaa pyritään tehostamaan mm. kotisivujen ja Facebookin välityksellä. Seuran
jäsenmaksu on 20€, yhteisömaksu 50€ ja kannatusjäsenmaksu 100€.
Kiinnitetään erityistä huomiota kotisivujen ulkonäköön, ajantasaisuuteen ja sisältöön.
Eino Leinon tuotannon ja elämän tekeminen tunnetuksi
Seuran sivuja päivitetään aktiivisesti ja parannetaan tiedotusta ajankohtaisista asioista.

 

2

Seura järjestää Leinoon liittyviä runo- ja musiikkitilaisuuksia yhteistyökumppaneidensa
kanssa. Järjestetään myös kirjallisuustilaisuuksia, mm. esitelmiä Eino Leinon tuotannosta ja
elämästä. Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään runoiltoja ja esitelmätilaisuuksia
palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa.


Eino Leino -talo
Talossa esitellään Eino Leinon ja Elias Lönnrotin elämäntyötä ja -vaiheita mm.
valokuvanäyttelyinä. Kehitetään monipuolisia digitaalisia alustoja, esimerkiksi interaktiivisia
Leinoa koskevia esityksiä, joita voidaan katsella näyttöpäätteiltä ja ohjata kuvaruudulta.
Edistetään talon näkyvyyttä matkailukohteena.


Leino -talon kesäkahvilatoiminnasta, kesäteatterista ja matkailuopastuksesta sovitaan säätiön
kanssa erikseen. Seura toimii aktiivisesti Eino Leino –talon kirjapäivien ja Paltaniemi-päivien
valmistelussa ja toteuttamisessa. Seuran jäseniä kutsutaan talkoisiin talon ja sen ympäristön
hoitamiseen. Eino Leino -talolla ja Paltaniemen teatterilla on oma Facebook-sivusto.
Toimintakertomusta ja muuta käyttöä varten tehdään arvio vuosittaisesta talkootyötuntien
määrästä. Seura myy talossa Eino Leinoon liittyvää kirjallisuutta sekä tuotteitaan.


Eino Leino –talon kirjapäivät
Eino Leino -talon 10. kirjapäivät pyritään järjestämään 17.-18.7.2021.


Eurooppalainen matkailuhanke
Vuonna 2021 osallistutaan EU:n rahoittamaan kulttuurimatkailun kehittämishankkeeseen.
Hanketta koordinoi Kainuun Liitto. Siihen osallistuvat Kainuun kaikki kirjailijaseurat,
Juminkeko, Kainuun ammattikorkeakoulu ja Suomussalmen kunta. Hankkeen tarkoituksena
on edistää Euroopan pohjoisille reuna-alueille suuntautuvaa matkailua. Hanke avustaa
kulttuurijärjestöjen toimintaa moderneilla tietoteknisillä alustoilla, esitteillä, videoilla,
markkinointi-ideoilla sekä visuaalisilla materiaaleilla ja tietoteknisellä neuvonnalla
esimerkiksi kotisivujen laadinnassa.


Leino-päivän juhlat (Runoruhtinaan kesäjuhla)
Seura järjestää Eino Leinon syntymäpäivänä 6. heinäkuuta Leino-talolla ohjelmallisen juhlan
yhteistyössä Runoviikon kanssa.


Muu toiminta
Jatketaan yhteistyötä kainuulaisten kulttuurijärjestöjen kanssa ja osallistutaan
kulttuuriprojekteihin, joissa tehdään tunnetuksi Leinon kotiseutua, elämäntyötä ja tuotantoa.
Seurataan aktiivisesti kulttuuriin tarkoitettujen avustusten hakuilmoituksia ja haetaan
rahastojen, säätiöiden ja kuntien apurahoja. Mahdolliseen projektitoimintaan haetaan
erillisrahoitusta.

 

3

Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan kirjamessuihin ja kirjallisiin tapahtumiin .
Pyritään järjestämään jäsenistöä kiinnostavia teematapahtumia, vierailuja ja matkoja.


Seuran projektitoimintaan haetaan erillisrahoitusta.


Kehitetään uusia myyntituotteita.


Yhdistysavaimen alustan käyttöä tehostetaan seuran työskentelyssä. Päivitetään seuran
jäsentietokantaa, jotta jäseniä voidaan palvella sähköisesti.


Käsittely:
Hyväksytty Kainuun Eino Leino -seuran johtokunnassa 23.11.2020
Hyväksytty Kainuun Eino Leino –seuran syyskokouksessa 29.11.2020