Seuran säännöt

Kainuun Eino Leino –seura ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Kainuun Eino Leino -seura ry ja sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki. Yhdistystä nimetään näissä säännöissä Seuraksi.

2 §

Seuran tarkoituksena on:

- tehdä tunnetuksi Eino Leinon tuotantoa ja elämäntyötä,

- saattaa tunnetuksi Kainuuta Eino Leinon syntymämaakuntana,

- elvyttää ja edistää Eino Leinon tuotannon esittämistä, säveltämistä, kääntämistä, tutkimusta ja julkaisemista sekä kotimaassa että ulkomailla

- pyrkiä kehittämään Eino Leinon perinnetalon käyttöä Eino Leinon tuotannon ja elämäntyön

esittelypaikkana,

- tukea erityisesti kainuulaisten kirjailijoiden ja taitelijoiden työskentelyä

yhteistyössä muiden samaan päämäärään pyrkivien järjestöjen, yhdistysten, säätiöiden

yms. yhteisöjen kanssa

- tukea kehitystä niillä taiteen ja kulttuurityön alueilla, joissa Eino Leino teki keskeisen

elämäntyönsä

3 §

Tarkoitustaan Seura toteuttaa

- järjestämällä lausunta-, näytelmä-, laulu-, yms. Eino Leinon tuotantoa esittäviä tilaisuuksia

- tukemalla ja julkaisemalla Eino Leinoa koskevia tutkimuksia

- julkaisemalla Eino Leinoa tai hänen tuotantoaan koskevia kirjoituksia, artikkeleita, esseitä, sävellyksiä yms.

- etsimällä kirjallisia, musiikillisia ja ilmaisutaidollisia kykyjä järjestämällä mm. kilpailuja ja esiintymistilaisuuksia sekä

- pitämällä yhteyttä muihin samankaltaisiin päämääriin pyrkivien yhteisöjen kanssa

4 §

Menojensa peittämiseksi sekä tarkoitusperiensä toteuttamiseksi Seura hankkii varoja kantamalla jäsenmaksua, järjestämällä tilaisuuksia, hakemalla hanke- ja tukirahoituksia valtion, kuntien, maakunnallisten organisaatioiden, säätiöiden, rahastojen, yms. kautta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa välittömästi yhdistyksen tarkoitukseen liittyvää yhdistyslain 5 §:ssä tarkoitettua ansiotoimintaa. Yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaiset luvat saatuaan. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5 §

Seuran jäsenet ovat

a) varsinaisia jäseniä, joita ovat henkilö- ja yhteisöjäsenet

b) kannattavat jäsenet sekä

c) kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet

Seuran varsinaiseksi .jäseneksi voivat liittyä johtokunnan hyväksymät Suomen

kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt.

Kannattavaksi jäseneksi voi kokous hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön,

joka taloudellisesti tukee Seuran toimintaa ja tarkoitusperiä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi Seura voi kutsua henkilön, joka

toiminnallaan on ansioituneesti edistänyt Seuran tarkoitusperien toteuttamista,

6 §

Varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksusta ja sen suuruudesta

päättää Seuran syyskokous. Johtokunta pitää luetteloa Seuran jäsenistä.

7 §

Jos jäsen haluaa erota Seurasta tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen

johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon pöytäkirjaan merkittäväksi.

8 §

Seuran kokouksella on oikeus erottaa johtokunnan esityksestä jäsen,

jonka toiminta on Seuran periaatteiden vastaista tai joka laiminlyö

jäsenmaksunsa suorittamisen.

9 §

Seuran toimielimiä ovat Seuran yleinen kokous ja hallituksena toimiva

johtokunta.

10 §

Seuran vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous

joulukuun loppuun mennessä.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos Seuran johtokunta tai kokous niin  päättää tai

1/10 Seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.

Kokouskutsu on tällöin julkaistava yhden (1) kuukauden kuluessa siitä,

kun pyyntö on esitetty.

11 §

Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset kutsutaan kokoon vähintään

kaksi (2) viikkoa ennen kokousta johtokunnan harkinnan mukaan joko

kirjeitse tai paikkakunnalla eniten leviävässä sanomalehdessä ilmoituksella.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

12 §

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

2) todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijoiden lukumäärä,

3) esitetään kuluneen vuoden toimintakertomus,

4) esitetään Seuran tilit kuluneelta tilikaudelta ja toiminnantarkastajan lausunto ja

vahvistetaan tilinpäätös

5) käsitellään ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

tai niistä toimenpiteistä, joihin Seuran hallinto ja tilintarkastajien lausunto

ehkä antavat aihetta,

6) käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten ennen kuluvan vuoden helmikuun

viimeistä päivää johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat asiat, sekä ne asiat,

jotka kokouksessa yksimielisesti päätetään ottaa käsiteltäviksi.

13 §

Syykokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan syyskokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

2) todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijoiden lukumäärä,

3) määrätään johtokunnan jäsenten lukumäärä,

4) valitaan

- johtokunnan puheenjohtaja

- johtokunnan jäsenet

- yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö,

5) hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,

6) hyväksytään seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio,

7) määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksu,

8) käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten ennen saman vuoden syyskuun

loppua johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat asiat, sekä ne asiat, jotka

kokouksessa yksimielisesti päätetään ottaa käsiteltäväksi.

14 §

Seuran hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään

viisi (5) ja enintään yhdeksäntoista jäsentä ja se valitaan toimivuodeksi kerrallaan.

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan

muut tarpeelliseksi katsotut toimihenkilöt voidaan valita myös johtokunnan

ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai jos

1/3 jäsenistä on paikalla.

15 §

Johtokunta toimii Seuran toimeenpanevana elimenä hoitaen asiat lain, näiden

sääntöjen ja Seuran kokouksen päätösten mukaisesti.

16 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin

tai jonkun muun johtokunnan keskuudestaan määräämän henkilön kanssa.

17 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, tarvitaan 2/3 Seuran

kokouksessa annetuista äänistä.

18 §

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa,

joiden välillä on vähintään kolme (3) viikkoa. Päätös astuu voimaan, jos molemmissa

kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään ¾ kokouksen osanottajista.

19 §

Jos Seura on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, jäljelle jääneet varat on käytettävä

Seuran päämääriä edistäviin tarkoituksiin purkautumisesta viimeksi päättäneen

kokouksen tarkemmin määrittämällä tavalla.

 

14.11.2016 tarkistettu yhdenmukaiseksi yhdistysrekisterin kanssa